Zoek

Abstracts

Dien een open abstract in voor de ONCOLOGIEDAGEN 2017!

Procedure indienen van een abstract
In het programma van de Oncologiedagen is veel ruimte voor jouw eigen bijdrage. Er is plaats voor mondelinge openabstractpresentaties en voor posterpresentaties. Een aantal posters wordt geselecteerd voor een mondelinge toelichting in een sessie posterbesprekingen. Je kunt voor zowel een mondelinge openabstractpresentatie als voor een posterpresentatie een abstract insturen. Het abstract is een samenvatting van een mondelinge presentatie of posterpresentatie met een vaste indeling.

Formulier voor het indienen van abstracts.

Abstractindeling
Het abstract heeft een vaste indeling waarbij invulling van sommige velden verplicht is. Andere velden zijn optioneel en mogen naar eigen inzicht worden ingevuld. De optionele velden zijn voornamelijk bedoeld voor abstracts over onderzoek.

• Onderwerp/aanleiding (verplicht)
• Probleem/vraagstelling (optioneel)
• Methode (design/gegevensverzameling/analyse) (optioneel)
• Resultaten (verplicht)
• Discussie/conclusie (verplicht)
• Aanbeveling (optioneel).

Beoordeling abstracts
Je eventuele voorkeur voor een mondelinge presentatie kan niet altijd gehonoreerd worden.
De congresredactie selecteert ‘blind’, dat wil zeggen dat het abstract geanonimiseerd wordt.
Abstracts worden getoetst naar inhoud en vorm aan de hand van de volgende vragen:

• Is het onderwerp actueel, relevant, vernieuwend?
• Is er samenhang tussen het onderwerp en de conclusie?
• Geeft de auteur blijk van verpleegkundig inzicht?
• Levert de inhoud van het abstract een bijdrage aan de beroepsontwikkeling?
• Is de schrijfstijl toegankelijk?
• Is het taalgebruik (de formulering) correct?

De deadline voor het indienen van abstracts is 12 juni 2017. Vóór 1 augustus  2017 ontvang je bericht over de selectie van je abstract. Het abstract wordt opgenomen in het programmaboek. De congresredactie heeft het recht taalcorrecties aan te brengen zonder daarvoor contact op te nemen met de auteur(s).

Formulier