Zoek

Medicatie voorschrijfbevoegdheid oncologieverpleegkundigen

 

Sinds 2007 is de wetswijziging die nodig is om oncologieverpleegkundigen medicatie voor te mogen laten schrijven, al in ontwikkeling. V&VN Oncologie participeert in deze pilot van het ministerie van VWS samen met de EADV en V&VN Longverpleegkundigen. 

In het voorjaar van 2011 is deze wetswijziging door de 2e kamer goedgekeurd. Op 1 november 2011 is ook de 1e kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel.

De voorschrijfbevoegdheid voor oncologieverpleegkundigen is per 1 december 2015 officieel goedgekeurd door het ministerie. Er zijn inmiddels 2 opleidingen gestart met de module farmacotherapie. In het voorjaar 2016 zullen meerdere opleidingsinstellingen volgen.

Er is een periode van 2 jaar, na inwerkingtreding van het artikel, om de module te halen. Daarna is het de bedoeling dat de module farmacotherapie 'indaalt' in de opleiding voor oncologieverpleegkundige.

Parallel hieraan loopt de discussie MBO en HBO verpleegkundige. Op dit moment is het voor alle verpleegkundigen, opgeleid zoals hieronder beschreven onder voorwaarden, mogelijk om de module te volgen. V&VN Oncologie is bezig met een standpunt bepaling hoe om te gaan met de voorschrijfbevoegdheid in relatie tot de MBO/HBO. Hierover is ze ook in overleg met CZO.

De bevoegdheid tot het voorschrijven van geneesmiddelen geldt slechts alleen:

 • voor antidiarrhoica, anti-emetica, benzodiazepinen, laxantia, middelen van pijnbestrijding en secretieremmers
 • als de diagnose kanker door een arts gesteld is 
 • de juiste richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen gevolgd worden 
 • er een opleiding binnen je specialisatie is gevolgd 
 • en een module farmacotherapie is afgerond.


De voorwaarden om de module farmacotherapie te mogen volgen zijn: 

 • je bent in het bezit van een getuigschrift waaruit blijkt dat je een door een zorginstelling verzorgde vervolgopleiding oncologie met goed gevolg hebt afgesloten en deze opleiding onder toezicht staat van het CZO (na 2006) of erkend is door de LRVV (voor 2006)
 • je hebt een aanstelling van tenminste 24 uur per week als verpleegkundige op het gebied van oncologie (in opleiding)
 • er is een relevant geschoolde mentor op de werkplek beschikbaar die de praktijkopdrachten van jou begeleidt (arts of verpleegkundig specialist)
 • er is een leerwerkovereenkomst gesloten tussen jou en de werkgever waarin in elk geval de afspraken over de praktijkbegeleiding zijn vastgelegd. 

 

Globale inhoud van de module farmacotherapie: 

 • de module wordt aangeboden door een opleiding die onder toezicht staat van het CZO
 • binnen deze opleiding bestaat de module farmacotherapie uit ten minste 18 theorie-uren en 70 studie-uren
 • informatie over de praktische inhoud en de kosten kun je bij de onderwijsinstellingen krijgen

 

Nog belangrijk om te weten is dat iedereen die voldoet aan de criteria t.a.v. de opleidingen 2 jaar na de accreditatie door VWS de tijd heeft om deze module seperaat te volgen en zodoende voorschrijfbevoegdheid te krijgen.
Op dit moment is nog niet bekend hoe het gaat na die 2 jaar en of de module dan alleen binnen de Oncologieopleidingen aangeboden zal gaan worden. 

Wat als je de module hebt gevolgd:

Na afronding van de module farmacotherapie kun je met het getuigschrift bij het CIBG een verzoek indienen om een aantekening van voorschrijfbevoegdheid op te nemen in het BIG-register. De voorschrijfbevoegdheid wordt op die manier aan individuele verpleegkundigen toegekend en niet aan de hele beroepsgroep. Er zal in het BIG-register onder de naam van de individuele gespecialiseerd verpleegkundige een regel zijn opgenomen met de vermelding "voorschijfbevoegdheid:. De voorschrijvende oncologieverpleegkundigen zijn, net als voorschrijvende diabetes en longverpleegkundigen, op die manier kenbaar. 

 

Lees meer: Nieuwsbrief over de status van gespecialiseerd verpleegkundigen als beroepsbeoefenaren en de verlenging van de procedure voor de toetsing van niet-WMO-plichtig onderzoek.
Lees meer: informatie over voorschrijfbevoegdheid en BIG register
Lees meer: informatie over de gedragscode geneesmiddelen


Downloads:

 

bron