Zoek

Thuistoediening van subcutane Bortezomib

Afstudeeronderzoek: Thuistoediening van subcutane Bortezomib:

Is er behoefte aan en welke variabelen zijn van invloed?

Aanleiding

In de richtlijn voor de behandeling van het multipel myeloom wordt bortezomib als eerstelijnsbehandeling geadviseerd in combinatie met andere medicatie. Sinds 2012 is het advies deze medicatie subcutaan te geven in plaats van intraveneus. Dit betekent dat patiënten voor een korte injectie van één minuut voor behandeling naar het ziekenhuis komen.

Tijdens het bespreken van het behandelplan werd regelmatig door de patiënt geïnformeerd of deze injectie niet thuis toegediend kon worden? Vanuit een kleine literatuurstudie (vijf artikelen) werd de tevredenheid van de patiënten over thuistoediening van chemotherapie onderbouwd.

Dit resulteerde in de volgende vraag.

Vraagstelling

In hoeverre hebben patiënten van het Spaarne Gasthuis die behandeld worden met Bortezomib s.c. de behoefte om deze medicatie thuis toegediend te krijgen en welke factoren spelen bij de te maken keuze een rol?

Methode

Onderzoeksdesign

Voor dit onderzoek werd gekozen voor een verkennend design van mixed methods, een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Met fenomenologisch onderzoek werd door middel van het afnemen van een viertal interviews gezocht naar beweegredenen die een rol kunnen spelen bij het maken van een keuze voor thuistoediening van Bortezomib s.c.  Aangezien er geen gevalideerd instrument bestond werd met behulp van de resultaten uit het interview een vragenlijst ontworpen. De onderzoekspopulatie werd vervolgens éénmalig (cross-sectioneel) benaderd voor een kwantitatief surveyonderzoek door het versturen van deze vragenlijst. Hierin werd de behoefte onder een relatief grote groep patiënten getoetst. De gegevens werden geanalyseerd op overeenkomsten en verschillen om na te gaan of er beweegredenen waren die de keuze voor de plaats van toediening konden onderbouwen.


Onderzoekspopulatie en steekproef

De onderzoekspopulatie bestond uit 50 patiënten met een multipel myeloom die behandeld zijn met Bortezomib s.c. in de periode januari 2015 tot en met december 2016 in het Spaarne Gasthuis en die nog in leven zijn. Er werd gekozen voor deze populatie om een zo volledig mogelijk beeld te geven over de situatie in het Spaarne Gasthuis. Het vergroten van de onderzoekspopulatie naar meerdere jaren was niet mogelijk doordat de data in verschillende ziekenhuisinformatiesystemen waren opgeslagen voor de ziekenhuisfusie van 2015.

Via een doelgerichte steekproef werden vier personen gevraagd voor een interview. Zij werden geselecteerd op leeftijd, geslacht en actieve of afgesloten behandeling. Dit om een zo goed mogelijke afspiegeling van de populatie te krijgen. 

Voor de vragenlijst werd geen steekproef gedaan, alle patiënten die in die tijd behandeld zijn kregen deze toegestuurd. Een exclusiecriterium was het niet kunnen lezen van de Nederlands taal.

Klik hier om verder te lezen.