Zoek

Oproep indienen aanvraag René Vogels reisbeurzen: deadline 1 september a.s.

Rene_Vogel...

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland.

Wie was René Vogels?
René Vogels was een boomkweker uit Oirschot. In 1994 overleed hij aan maagkanker; hij werd drieëndertig jaar. René wilde dat zijn nalatenschap ten goede zou komen aan de kankerbestrijding. De erfenis werd ondergebracht in een stichting, met als doel "het verlenen van geldelijke steun aan het onderzoek, voorkomen en behandelen van kanker en in het bijzonder het beschikbaar stellen van gelden aan personen die op het terrein van de kankerbestrijding onderzoek doen". René vroeg zijn broer Jos om voorzitter van de stichting te worden. Vanwege de deskundigheid op het gebied van de kankerbestrijding kwam ook de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) in het bestuur. Op 4 augustus 1994 werd de stichting opgericht, op 11 augustus 1994 is René Vogels overleden.

Financiële middelen
De financiële middelen van de stichting bestaan uit de nalantenschap van René, aangevuld door donaties en legaten van derden. De stichting is wettelijk erkend als goed doel.

Aanvraagprocedure
De aanmelding dient per e-mail (pdf) vóór 1 september 2019 gestuurd te worden aan:

Secretariaat René Vogels Stichting
t.a.v. dr. Margo Kusters
info@renevogelsstichting.nl

De volgende informatie dient te worden verstrekt (in het Nederlands of Engels):

- aanbiedingsbrief met naam kandidaat en titel van het project
- beschrijving van het onderzoek (met in ieder geval: vraagstelling, primaire einddoel, methodologie, poweranalyse; max 4 A4)
- doel van de reis en belang voor het lopend onderzoek
- kritische literatuuranalyse betreffende de meerwaarde van het voorgestelde project, inclusief methoden
- onderbouwing van de keuze van het te bezoeken instituut/afdeling/groep (en waarom niet in Nederland)
- gedetailleerde begroting waarin ook eventuele eigen bijdrage of aangevraagde/toegekende externe financiering is meegenomen. Alleen reis- en verblijfkosten komen in aanmerking voor vergoeding.
- cv van de aanvrager
- aanbevelingsbrief van de vakgroepvoorzitter, inclusief getekende akkoordverklaring van de projectleider.
- uitnodigingsbrief van het te bezoeken instituut

LET OP: de aanvraag als pdf indienen, bij voorkeur in 1 document. Naam document: achternaam_sept2019. Wanneer indienen in 1 pdf niet lukt, graag als volgt benoemen: achternaam_onderzoek; achternaam_begroting, etc.

 Aanvragen die niet aan deze randvoorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen