Zoek

Visie psychosociale oncologische zorg op maat

Kanker is vaak een ingrijpende ziekte. Kwalitatieve hoogwaardige oncologische zorg is belangrijk voor patiënten. Ook als het gaat om psychische en sociale ondersteuning en zorg. Als sector voelen wij ons (mede) verantwoordelijk voor het realiseren en borgen van tijdige, (kosten)effectieve en toekomstbestendige psychosociale zorg binnen de oncologische keten. Daarom heeft het Landelijk Overleg Psychosociale Oncologische Zorg (waarin de V&VN Oncologie ook zitting heeft) vorig jaar een visie op de psychosociale oncologische zorg gepresenteerd. 
De ontwikkelingen binnen en buiten de sector staan echter niet stil. De toegankelijke en betaalbare psychosociale oncologische zorg voor mensen die willen re-integreren of leren leven met en na kanker, is op dit moment nog steeds onvoldoende gewaarborgd. Daarom is de ‘Visie voor psychosociale oncologische zorg op maat’ hernieuwd. Onze focus ligt op het versterken van de samenwerking binnen de keten en het ontwikkelen van een matched care model. 
Via deze weg stuur ik u de hernieuwde versie van het visie stuk graag toe. In de visie staat nader beschreven hoe de psychosociale oncologische zorg is ingericht, waar we naartoe willen, welke knelpunten nu worden ervaren en wat onze doelstellingen zijn. Uiteraard staat het u vrij om deze visie te verspreiden in uw eigen netwerk. 
In opdracht van het ministerie van VWS is de werkgroep 'Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen', onder leiding van mevrouw Delnoij, in het leven geroepen om de Tweede Kamer over dit onderwerp te informeren. In de komende periode zal een uitgebreidere analyse plaatsvinden naar psychosociale oncologische zorg als integraal onderdeel in de keten. Daarnaast zal de werkgroep oplossingsrichtingen ontwikkelen voor de huidige knelpunten.

 

Het document
----------------------------------------------------

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter handstellen van cytostatica

In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben de NVZA, de NVMO en V&VN Oncologie 'veldnormen cytostatica' ontwikkeld. Hierin worden werkafspraken voor het veilig voorschrijven, bereiden, ter hand stellen en toedienen van cytostatica beschreven. De veldnormen moeten er toe leiden dat (doseer)fouten bij het omgaan met cytostatica afnemen. Het document is eind 2013 aangeboden aan inspectie. Het document is niet statisch. Het is de bedoeling dat NVZA, NVMO, V&VN Oncologie en V&VN Verpleegkundig Specialisten in 2014 in gesprek gaan over het voorschrijven van cytostatica door nieuwe voorschrijvers.

Update februari 2015
V&VN Oncologie en V&VN VS zijn sinds een jaar in gesprek met de NVZA en de NVMO om een bijlage bij de veldnormen cytostatica op te stellen. In die bijlage wordt beschreven onder welke omstandigheden en voorwaarden de VS het recept voor cytostatica zelf schrijft en tekent, als het consult door de VS is gedaan.

De achterban van de NVZA en de NVMO ziet een paar knelpunten:

  • Een VS kan onbewust onbekwaam zijn
  • Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid als er fouten gemaakt worden door de VS.


De vervolgstap is dat een jurist van de NIV, de NVZA en van V&VN VS in gesprek gaan en hier meer duidelijkheid over brengen. Daarna gaan de vier verenigingen het document definitief maken en aan de achterban aanbieden. V&VN Oncologie hoopt dat in de loop van dit jaar de bijlage ter beschikking komt.

Vernieuwde veldnorm cytostatica
-----------------------------------------------------

Casemanagement 

Naar aanleiding van het IGZ-rapport ‘Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren’ heeft V&VN Oncologie een visiedocument geschreven over de rol van de verpleegkundige in de oncologische keten. Voor meer informatie zie de actuele thema's

Het visiedocument casemanagement
----------------------------------------------------