Zoek

Informatie voor auteurs

Aanbieden teksten
Een artikel mag maximaal 2000 tot 2500 woorden omvatten. Als dit niet voldoende is voor het gekozen onderwerp, dient te worden overlegd met de redactie. Het artikel mag niet gelijktijdig aan een ander tijdschrift voor publicatie zijn aangeboden, danwel elders zijn gepubliceerd. Alle (co)-auteurs worden geacht in te stemmen met de aanbieding van het artikel aan Oncologica.

Teksten dienen per e-mail en met een begeleidend schrijven te worden aangeleverd. Naam, voornaam/voorletters, eventuele titulatuur, huidige functie en instelling van de auteur(s) dienen te worden vermeld, evenals het telefoonnummer overdag en een e-mailadres.

De tekst dient in een Word document aangeleverd te worden; opmaak arial 11, regelafstand 1,5. Maak geen gebruik van opmaakmogelijkheden; de tekst dient zo ‘kaal’ mogelijk te zijn getypt.

Voor het aanleveren van een artikel wordt in geen geval een financiële vergoeding gegegeven.

Ook plaatst de redactie in geen geval artikelen voor commerciële doeleinden.

Indeling van artikelen
De titel dient bij voorkeur beknopt te zijn. Voeg eventueel een subtitel toe zodat de lezer wordt geprikkeld verder te lezen. Schrijf vervolgens een korte inleiding waarin zakelijk wordt gesteld over welk onderwerp het artikel gaat, hoe dit is afgebakend en wat de relevantie is voor de lezer van Oncologica. Maak gebruik van tussenkoppen die, net als de titel, kort en bondig zijn. Gelieve zo min mogelijk (bij voorkeur helemaal niet) gebruik te maken van noten. Het gebruik van afkortingen dient te worden vermeden. Indien afkortingen toch noodzakelijk zijn, de woorden de eerste keer volledig opnemen met de afkorting tussen haakjes.
Daarnaast dient een korte samenvatting van maximaal 100 woorden te worden aangeleverd.

Literatuurverwijzing
Om meer eenduidigheid in de literatuurverwijzingen in Oncologica aan te brengen, dient u zich aan de volgende (APA-)richtlijnen te houden. Als in een artikel naar andere literatuur wordt verwezen, dient deze aan het eind van de tekst voluit en in alfabetische volgorde op naam van de auteur te worden vermeld in de literatuurlijst. In de tekst zelf wordt naar deze vermelding verwezen volgens het auteur/jaarsysteem:

Vermeld tussen haakjes de achternaam van de auteur en het jaar van publicatie. Bijvoorbeeld: de Wit (2011). Wanneer het gaat om een publicatie van meer dan twee auteurs wordt alleen de eerste auteur genoemd, met de toevoeging e.a. Bijvoorbeeld: de Wit e.a. (2012).

Wanneer de verwijzing een boek, rapport of nota betreft, vermeld dan naam en voorletter(s) van de auteur(s), het jaar van uitgave (tussen haakjes), de volledige titel van het boek (cursief), de editie/druk (indien niet de eerste), de vestigingsplaats en de naam van de uitgever. Voorbeeld: Jansen M. (2007). De expertverpleegkundige. Houten, Bohn Stafleu van Loghum.

Bij verwijzing naar een hoofdstuk uit een boek naam en voorletter(s) van de auteur(s) vermelden, daarna het jaartal (tussen haakjes), de volledige titel van het hoofdstuk, de redacteur( s), de titel van het boek (cursief), de eerste en laatste pagina van het hoofdstuk, de vestigingsplaats en de naam van de uitgever. Voorbeeld: de Kuiper, M. (2007). Expert klinisch denken en handelen. In Jansen M. e.a. De expertverpleegkundige, 32-40. Houten, Bohn Stafleu van Loghum.

Bij verwijzing naar een artikel in een tijdschrift naam en voorletter( s) van de auteur(s) vermelden, jaartal (tussen haakjes), de volledige titel van het artikel, de naam van het tijdschrift (cursief), jaargangnummer (cursief), editienummer en de eerste en laatste pagina van het artikel. Voorbeeld: Visser, O. (2012). Kanker bij kinderen; incidentie, incidentie en overlevingskansen. Oncologica, 29(3), 9-11.

Illustraties
Het meesturen van foto’s (min 300 kb), tekeningen (liefst digitaal: minimaal 300 kb in .jpg of .tif format, géén .gif format) of andere illustraties als tabellen en grafieken wordt bijzonder op prijs gesteld. Bij materialen van anderen of reeds eerder gepubliceerde illustraties, dient de bron te worden vermeld en toestemming te zijn verkregen. Wanneer collega’s, patiënten of anderen herkenbaar in beeld zijn gebracht, moeten zij toestemming voor publicatie geven. Foto’s dienen te zijn voorzien van bijschriften. Tekeningen, tabellen en grafieken zijn voorzien van bijschriften en dienen digitaal (minimaal 300 kb in .jpg of .tif format) te worden aangeleverd.

Inzendingen
Bijdragen voor Oncologica zenden aan: Redactie Oncologica, e-mail: oncologica@venvn.nl. Aan Oncologica aangeboden artikelen worden beoordeeld op beroeps- en vakinhoudelijke relevantie en accuratesse. Dit gebeurt door de redactie, zo nodig bijgestaan door externe inhoudsdeskundigen. De ontvangst van een bijdrage wordt schriftelijk bevestigd en nadat beoordeling heeft plaatsgevonden krijgt de auteur opnieuw bericht. De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde kopij niet te plaatsen. Dit geldt ook voor de artikelen die op uitnodiging van de redactie zijn geschreven.

Copyright
Bij inzending van een bijdrage wordt het recht van publicatie aan Oncologica overgedragen. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten te redigeren. De inhoud wordt daarbij uiteraard niet aangetast.

Reacties op een artikel
Het wordt op prijs gesteld indien voor de redactie relevante reacties (vragen, opmerkingen) op een artikel worden doorgestuurd naar oncologica@venvn.nl

Format voor aanleveren van een artikel in de Oncologica.